banner-image

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 1 Januari 2017
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Madamechanet.nl
De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite Madamechanet.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Identiteit van de onderneming
Madamechanet.nl
Vestigingsadres:  Drievolgelstraat 2 
6466GM Kerkrade
E-mailadres: info@Madamechanet.nl
KvK-nummer: 81968221
Btw-identificatienummer: 

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Madamechanet.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Madamechanet.nl erkend.
1.5 Madamechanet.nl garandeert dat het geleverde product of diensten beantwoord aan de overeenkomsten en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’S en inclusief 21% BTW.

3.Gegevensbeheer
3.1 Indien u een reservering plaatst bij Madamechanet.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Madamechanet.nl. Madamechanet.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
3.2 Madamechanet.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3.3 Madamechanet.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen

4. Zekerheid
4.1 Madamechanet.nl garandeert dat de door haar geleverde diensten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid in de ruimste zins der woord deze door partijen bij de reserveerovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
4.2 De garantietermijn van pillowzhandmade.nl komt over
4.3 De afnemer is verplicht om aan de geleverde diensten en afspraken te voldoen.
4.4 Indien klachten van de afnemer door Madamechanet.nl gegrond worden bevonden, zal Madamechanet.nl naar haar keuze of de geleverde diensten kosteloos vergoeden  of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Madamechanet.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende diensten, dan wel (naar keuzen van Madamechanet.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Madamechanet.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Madamechanet.nl voor enige ander vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5 Madamechanet.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.6 Deze zekerheid geldt niet indien
-Zolang de klant jegens Madamechanet.nl in gebreke is.
-Het niet naleven van het huisregelement.
6. Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Madamechanet.nl en een klant komt tot stand nadat een reserveer-opdracht door Madamechanet.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Madamechanet.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen reserveringen niet te accepteren.
6.3 Madamechanet.nl is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een reservering of betaling waarbij gekozen wordt voor een betaling met Creditcard. Op basis van deze controle kan Madamechanet.nl een alternatieve betaalwijze aanbieden of de reservering annuleren. 
6.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.
7. Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen; foto’s tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Madamechanet.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de reservering.
8. Overmacht
8.1 Madamechanet.nl is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanpresentatie door onze dames, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Madamechanet.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Madamechanet.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Madamechanet.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Madamechanet.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in welk geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klantafnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als reeds geleverde in welk geval leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Madamechanet.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de onze diensten en service op en om ons terein. Lees voor het gebruik de raadpleging op onze website.
10. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Madamechanet.nl en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg kennis, tenzij Madamechanet.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
13 – Klachtenregeling
13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5 Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
13.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
13.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde diensten kosteloos vergoeden.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite madamechanet.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Alweer goed nieuws heren!

Zaterdag 23 Mrt gaat deze stoute, blonde, petite, milf een geil feestje vieren! Met een geile gangbang. Een Gangbang van 2 uurtjes lang! Lees Meer